محمد آسیایی

 

محمد آسیایی دوست دوران جنبش دانشجویی خارج از کشور کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحاد ملی) در اثر ابتلا به ویروس کرونا در روز پنجشنبه پانزده اسفند ماه مطابق با پنجم ماه مارس در تهران درگذشت. ما بزودی در باره فعالیت های مبارزاتی این رفیق بطور کامل خواهیم نوشت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0