آذرهوشنگ توکلی

آذرهوشنگ توکلى دوران تحصیل دبیرستان را در شبانه¬روزى البرز گذراند و در اوایل دهه ١٩۶٠ براى تحصیل به آلمان رفت. او از همان آغاز در مبارزات دانشجویى خارج از کشور شرکت کرد و پس از چندى به یکى از عناصر برجسته کنفدراسیون بدل شد.
او در نخستین کنگره کنفدراسیون جهانى که در سال ١٩۶٢ در پاریس برگزار شد، شرکت کرد و چندى بعد به عنوان دبیر فدراسیون دانشجویان ایرانى در آلمان انتخاب شد. توکلى از همان آغاز فعالیت در جنبش دانشجویى، به خاطر جدیت و دانش و علاقه¬اى که در فراگیرى مسایل سیاسى و ابتکار در سازماندهى مشى مبارزه از خود نشان داد، توجه دوستانش را برانگیخت و در ادامه همین مبارزه به عضویت سازمان انقلابى درآمد. توکلى نقش مهمى در احیاى جنبش دانشجویى و استحکام و وحدت آن که در همان سال¬هاى اول با تفرقه و انشعاب روبر شده بود ایفا کرد و در رشد و توسعه آن سهیم بود. او در هدایت مبارزات دانشجویى، به ویژه در آلمان نقشى برجسته داشت. توکلى به خانواده¬اى ثروتمند تعلق داشت و در رفع مشکلات مالى سازمان انقلابى کوشا بود.
آذرهوشنگ توکلى در سال ١٩۶٧ در نتیجه تصادف با تراموا در شهر کلن جان باخت.

۱