بهنام رودگرمی

بهنام رودگرمی (باقر) از فعالین کنفدراسیون دانشجوئی در آمریکا در سال­ های قبل از انقلاب بود. پس از بازگشت به ایران از فعالین بخش کارگری در تهران بود.
 بهنام اولین شهید سربداران بود که در جریان درگیری نظامی ۱۸ آبان ۱۳۶۰ جان باخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

2