جهانگیر حسنلی

جهانگیر حسن‌لی در بیست و چهارم فروردین ۱۳۱۰ در یک خانواده مهاجر در تهران به دنیا آمد و جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ چشم از جهان فروبست.
جهانگیر دو سال در دانشکده معماری دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بود، در سال ۱۳۳۸ برای ادامه تحصیل رهسپار رم (ایتالیا) شد و در دانشکده معماری دانشگاه رم به تحصیلاتش ادامه داد و سپس از همان دانشکده فارغ¬التحصیل  شد.
در تمامی این سال‌ها جهانگیر در دل آرزو داشت تا همراه و همگام با تمامی نیروهای مترقی و مبارز ایران، معمار ایرانی آزاد، آباد و دمکراتیک گردد، ایرانی که در آن زندان شکنجه و اعدام نباشد، ایرانی که در آن عدالت اجتماعی برپا گردد.
جهانگیر از ابتدای ورود به ایتالیا وارد صفوف دانشجویان مبارز و مترقی کنفدراسیون شد. جهانگیر در تمام جلسات سازمان دانشجویی شهر رم شرکت فعال داشت. دوستانش غیبت او را در جلسات به یاد ندارند.
زمانی که به عضویت “سازمان انقلابی” درآمد از همان آغاز، در بخش مخفی سازمان به فعالیت خود ادامه داد و وظایف حساسی بر عهده¬اش گذاشته شد.
چهار ماه پیش از مرگ، جهانگیر متوجه توموری در پشت چشمش شده بود و درد امانش را بریده بود..جهانگیر حسنلی در تمام عمرش به آرمانش، دمکراسی و سوسیالیزم وفادار ماند.

او تنها و آرام ساعت یک بعد از ظهر روز ۳۱ فروردین چشم از این جهان فرو بست. قبل از مرگش خواهان اهدای جسدش به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شده بود.

۰