حسین عطائی

حسین از فعالین کنفدراسیون در شهر آخن-آلمان بود. او از اعضای برجسته و قدیمی اتحادیه کمونیستهای ایران، سربداران بود. نام مستعار او محمد تی ان تی بود.
محمد مدتی برای آموزش نظامی به اردوگاه­ های فلسطینی در منطقه رفت. پس از انقلاب به کردستان رفت و مسئولیت “تشکیلات پیشمرگه زحمتکشان” را بر عهده گرفت. او در سال ۵۹ با مطالعات گسترده و بر مبنای تجاربش، بمبی موسوم به “بمب حیدر” ساخت. بمبی که از قدرت تخریبی بالا برخوردار بود و به راحتی و بدون خطر، محلولش قابل حمل و نقل بود. جزوه “طرز کار با مواد منفجره” حاصل تحقیقات و تجربیاتش بود. عطائی مسئولیت انفجارات و آموزش نظامی رفقا در جنگل را بر عهده داشت. در صبح روز ششم بهمن، عطائی بی محابا به کمک رفقای محاصره شده و حمل پیکر جان­باخته عبدالرحیم بیگله شتافت. اما خود، در همان حلقه محاصره قرار گرفت و در ادامه درگیری­ ها جان باخت.

 

3