حمید محامدی

حمید محامد در سال ۱۳۱۴ زاده شد. وی از نوجوانی و در سالهای دانشجویی در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با الهام از مبارزات دکتر مصدق به فعالیت سیاسی پرداخت. او برای ادامه تحصیلات به انگلستان و سپس به آمریکا سفر کرد و درجه دکترای خود را از دانشگاه هاروارد در رشته تمدن ایران باستان و زبانهای پهلوی و فارسی میانه کسب نمود.
حمید محامدی درانگلستان از اولین پایه گذاران تشکیلات کنفدراسیون بود و بموازات شرکت در فعالیتهای دانشجویی در صفوف جامعه سوسیالیستها نیز فعالیت مینمود. او سالها در دانشگهای شیراز، پنسیلوانیا و کالیفرنیا تدریس کرد و سر انجام در سال ۱۳۸۳ در تهران درگذشت.

۰