خرمشاد حق پسند

دوران کودکى خرم­شاد حق پسند در محیط کوچک منجیل گذشت. وی براى تحصیل در دبیرستان به تهران و بعد از گرفتن دیپلم به ایتالیا رفت و در رشته پزشکى دانشگاه رم شروع به تحصیل کرد. همانجا بود که با افکار کمونیستى آشنا شد. ابتدا به کنفدراسیون و سپس به سازمان انقلابى پیوست. در آستانه انقلاب به ایران بازگشت و به بخش کارگرى سازمان پیوست و در یک کارخانه مشغول به کار شد.
با تشکیل حزب رنجبران به عضویت حزب درآمد و در بخش نظامى حزب فعالیت مى­ کرد.
در آخرین مراحل فعالیت­ هاى حزب در ایران، او در دبیرخانه حزب کار می کرد. وظیفه اصلى او نقل و انتقال اعضاى حزب به مناطق امن، پنهان ساختن آنان و یا تدارک انتقال آنان به کردستان یا خارج از کشور بود.
خرم در اواخر بهار ١٣۶١ در نقده دستگیر شد و مدت سه سال در زندان اوین تحت شکنجه قرار گرفت. خرم در پاییز سال ١٣۶۴ در اوین اعدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

0