سهیل سهیلی

سهیل سهیلى  (یوسف گرسى) در سال­ هاى قبل از انقلاب جزو فعالین کنفراسیون در آمریکا بود. همزمان با انقلاب بهمن ماه سال ١٣۵٧ به ایران برگشت و در انقلاب شرکت نمود. در سال ١٣۵٩ براى دیدن دوره نظامى به کردستان رفت. در قیام سربداران در آمل نقش مهمى داشت و در درگیری­ هاى این قیام جان باخت.
۲