سیامک زعیم – شهاب

سیامک در سال ۱۳۲۳ متولد شد. در دبیرستان البرز جزو فعالین این دبیرستان بود. در سال ١٣۴٢ براى تحصیل به آمریکا رفت. و در کالیفرنیا به صفوف کنفدراسیون پیوست و در این دوره جزو فعالین جنبش ضد جنگ ویتنام در آمریکا بود. همان زمان نامش توسط اف بى آى در فهرست کمونیست ها ثبت شد. سیامک جزوه بنیان گذاران سازمان انقلابیون کمونیست( م- لام) و رهبر ایدوئولوژیک- سیاسى این سازمان بود. این سازمان در سال ۱۹۶۸در آمریکا إیجاد شد.
سیامک در سال ١٣۵٧ به ایران برگشت. وى طراح اصلى قیام سربداران و رهبر اصلى آن بود. سیامک در بهمن ماه سال ١٣۶٠ یک روز پس از شکست قیام آمل دستگیر شد و در سال ١٣۶٣ به جوخه اعدام سپرده شد.

 

 

 

1