عسگر دانش شریعت پناهی

عسگر عضو کنفدراسیون در کلن بود. او هم چنین یکی از کادرهای حزب توده ایران بود که هم زمان با انقلاب اسلامی به ایران رفت و  بتاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۵۹ در جبهه جنگ جان باخت.
۱