فریدون سراج

فریدون سراج (منوچهر) از فعالین کنفدراسیون در آمریکا بود. او از اعضای اتحادیه کمونیستهای ایران، از مسئولین تشکیلات در خرمشهر و آبادان و معاون نظامی گروه امین اسدی در جنگل بود. فریدون در درگیری نظامی ۱۳ خرداد ۱۳۶۱ زخمی شد. در آبان ۱۳۶۲ همراه با رفیق سوسن امیری دستگیر و در تابستان سال ۶۳ در اوین اعدام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2