محمود ترابى

محمود ترابى یکى از دبیران فدراسیون دانشجویان ایرانى در آلمان در ٢٣ ژانویه ٢٠١۶ در شهر مونستر درگذشت.
او در سال ١٣١٨ در شهر همدان به دنیا آمد. محمود بعد از اخذ دیپلم در سال ١٣۴٢ براى ادامه تحصیل به آلمان رفت و در شهر گیسن در رشته کشاورزى مدرک مهندسى گرفت. او از بدو ورود به آلمان در مبارزات دانشجوئى فعال بود تا اینکه در سال ١٣٧٣ به عضویت هیئت دبیران فدراسیون آلمان انتخاب شد.  او هم چنین در این سال ها به صفوف سارمان مارکسیستی- لنینستی توفان پیوست.
محمود هم¬زمان با انقلاب به ایران رفت و بعد از دوسال دوباره به علت اختناق حاکم به آلمان برگشت، این¬بار به کارهاى هنرى روى آورد و از این راه گذر زندگى می¬گذراند. تا اینکه مرگ به سراغش آمد و در سال ٢٠١۶ در مونستر درگذشت.

 

 

 

 

0

Leave a Reply