مرتضی رهبر

مرتضی با نام مستعار مصطفی از فعالین کنفدراسیون دانشجوئیدر ایتالیا بود. او از اعضای برجسته اتحادیه کمونیستهای ایران و مسئول تشکیلات آن در تنکابن بود. مرتضی در جریان درگیری ۲۲ آبان ۱۳۶۰ جان باخت.

 

 

 

 

 

1