منوچهر حامدی

منوچهرحامدی در سا ل ۱۳۱۴ دیده به جهان گشود. دردوران دبیرستان با مسائل سیاسی آشنا گشت .کودتای آمریکائی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اثرژرفی براوگذاشت بطوریکه به نهضت مقاومت ملی پیوست ودردوران دیکتاتوری سیاه فرماندارنظامی به تلاش های خود شدت داد.اودرسال ۱۳۳۸ خورشیدی برای ادامه تحصیل به کشورآلمان غربی رفت .ولی شدت مبارزات سیاسی سبب شد که تحصیل دانشگاهی را رها کرده وبه شیوه ای حرفه ای به سازمان دهی وگسترش مبارزه دست بزند .او در این دوران به کمک چندرفیق دیگربرای ادامه تلاش های سیاسی ؛ جبهه ملی دراروپا را بنیاد نهادند ودردوران چند سال کوشش های پیوسته خود ازافراد برجسته رهبری جبهه ملی دراروپا گشت .پا به پای این تلاش ها ،وی به تکاپو ومبارزات دمکراتیک هم پرداخت وازپایه گذاران ( کنفدراسیون جهانی دانشجویان ومحصلین ایرانی ) هم بود .سخت کوشی منوچهر در گسترش کارکنفدراسیون وجهانی شدن نام این سازمان دانشجوئی نقشی چشمگیرداشت او بنیان گذاران ( گروه ستاره ) هم بود . وی دو باربه سمت دبیری (کنفدراسیون جهانی دانشجویان و مححصلین ایرانی ) برگزیده شد. درپی همین سخت کوشهای فراوان اوچندین بارمورد پیگرد پلیس کشورآلمان غربی آنزمان بود ودستخوش اخراج ازکشورقرارگرفت .او بهمراه عده ای دیگرازکوشندگان سازمانهای جبهه ملی خارج ازکشور به دیدگاه مبارزه مسلحانه دربرابرحکومت آزاده کش محمدرضا شاه پهلوی رسیدند که بایست در ایران بمبارزه مسلحانه دست زد. درپی رسیدن به این دیدگاه منوچهر حامدی ازجمله نخستین رفقائی بود که درسال ۱۳۴۷ خورشیدی برای آموزش دوره های نظامی ازاروپا به فلسطین رفت وبا نام پنهانی ( ابوجعفر ) درنزد ( ابوعلی ایاد ) انقلابی بزرگ فلسطینی به آموز فنون نظامی پرداخت .درسال ۱۳۵۲، ازطریق محمد حرمتی پور، با بقایای سازمان چریکهای فدائی خلق برهبری حمید اشرف، دوباره ارتباط برقرار گردید و مشترکاً تصمیم گرفته شد که ضمن همکاری های عملی، مباحث تئوریک – سیاسی نیز، بطورمخفیانه، ازطریق میکروفیلم به پیش برده شوند تا وحدت تشکیلاتی بین ( گروه اتحاد کمونیستی ) و( سازمان چریکهای فدائی خلق ایران )، زیرنام « پروسه تجانس » تحقق یابد .دراین ارتباط، در سال ۱۳۵۳ منوچهر حامدی که درکادررهبری (گروه اتحاد کمونیستی) و ( جبهه ملی ایران درخاورمیانه ) قرارداشت، پنهانی وارد ایران شد تا پروسه تجانس درراستای گوناگون سرعت یابد . او نزدیک به دوسال بمبارزه مسلحانه درایران پرداخت .
در سال ۱۳۵۵، چندین خانه تیمی سازمان چریکهای فدائی خلق توسط ساواک (دستگاه امنیتی وترورواختناق رژیم شاه ) شناسائی شد و منوچهر حامدی، باتفاق چند نفرازکادرهای مبارزسازمان چریکهای فدائی خلق دردرگیری مسلحانه بقتل رسیدند .مامورین رژیم فکرمیکردند که منوچهر حامدی هنوزدرمنطقه خاورمیانه اقامت دارد.ازآنجایی که منوچهر حامدی با تغییرچهره وبا اسم مستعاردرایران فعالیت میکرد، سازمان جهنمی امنیت ( ساواک ) اورا نشناخته وجسد اورا مد تها در “سردخانه” حفظ کرده بودند. گروه اتحاد کمونیستی که پیوندش با منوچهرحامدی بریده شده بودهیچگونه اطلاعی ازاو نداشتند ازاینرواعلامیه ای را انتشار دادند که ساواک پس ازپخش آن اعلامیه به خانواده اوازجمله به برادرش مهندس حامدی رجوع کرده و درسردخانه جسد منوچهر را به ایشان نشان دادند تامطمئن شوند که آن شخص منوچهر حامدی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3