هاشم مازندرانی

هاشم مازندرانی در ۱۹۶۵ هنگامی که در کالج ایالتی سن حوزه در کالیفرنیا مشغول به تحصیل در رشته مهندسی بود به عضویت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آمد و چند دوره عضو هیئت دبیران سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا بود. هاشم مازندرانی در ۱۹۷۰ به عضویت در اتحادیه کمونیستهای ایران در آمد و در ۱۹۷۶ به عضویت در مرکزیت این سازمان انتخاب شد.
هاشم از سال ۱۹۷۵ تا پائیز ۱۹۷۸ از طرف این سازمان در خاورمیانه فعالیت می کرد و مسئول خاورمیانه این سازمان بود. هاشم در پائیز ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) برای شرکت در انقلاب به ایران رفت.
هاشم مازندرانی در ۱۳۶۴ توسط جمهوری اسلامی دستگیر شد و در تابستان همان سال اعدام گردید.

 

 

 

 

 

2