پرویز نعمان

پرویز نعمان از دبیران کنفدراسیون دانشجویان ایرانى بعد از یک دوره بیمارى طولانى در انگلستان درگذشت. به خواست پرویز، جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امانت در آرامگاهى که کارل مارکس در آن غنوده است در “هایت گیت” لندن گذاشتند.

پرویز از بنیان­گذاران سازمان انقلابى حزب توده ایران بود که در کنفرانس تدارکى مونیخ  در آذر سال ١٣۴٣ شرکت  و نقش مهمى  داشت. او بعد از کنفرانس کادرهاى سازمان انقلابی حزب توده ایران در بلژیک به تاریخ (١٣۴۶) از سازمان جدا شد و فعالیتش را در کنفدراسیون ادامه داد. او در کنگره چهارم کنفدراسیون درشهر کلن به تاریخ (١٣-١٧ دی­ماه ١٣۴٣) دبیر فرهنگى این سازمان شد.
پرویز در زمینه کارهاى هنرى که رشته تحصیلش هم بود، فعالیت داشت.

۷