کامران منصور

کامران منصوردرسال ۱۳۲۹ درشهرتهران ودرمیان خانواده ای مرفه چشم به جهان گشود.اوتحصیلات متوسطه خود را دردبیرستان البرزبه پایان رساند ودررشته کشاورزی دانشگاه شیرازادامه تحصیل داد.کامران از مبارزات دانشجوئی آن زمان تاثیرگرفت وحساسیت هایش نسبت به مسائل جامعه و نابرابری های درون آن افزایش یافت.او پس ازگذراندن دوره سربازی برای ادامه تحصیل دررشته مهندسی مکانیک درسال ۱۳۵۵ به انگلستان رفت وتمامی مدارج دانشگاهی این رشته را تا دکترا ازسرگذراند.درهمین دوره بود که تحت تاثیرفعالیتهای جنبش دانشجوئی کنفدراسیون درخارج ازکشور قرارگرفت وپس ازسفری به ایران دربحبوحه انقلاب ۱۳۵۷، نقش فعالتری را درکنفدراسیون  عهده دارشد .درطی سالهای ۱۳۶۳ — ۱۳۶۱ } حرکت های مبارزاتی گوناگونی دردفاع اززندانیان سیاسی درتابستان سال ۱۳۶۳ کامران نقش فعالی داشت. مسئولیت حمله واشغال { دفترهواپیمائی جمهوری اسلامی } درلندن درزمستان ۱۳۶۳ که بخاطراعتراض به سرکوب خلق کرد وکوچ اجباری صورت گرفت، برعهده کامران بود.کامران که درآتش اشتیاق شرکت در جنگ انقلابی می سوخت به کردستان اعزام شد واین درست مصادف با ضربه سال ۱۳۶۴ رژیم به اتحادیه کمونیست ها بود.کامران دراین دوران به کسب تجارب عملی نیزاهمیت می داد؛ ازهمین روهمواره آماده بود که شانه بزیر وظایف دشوارعملی بدهد.زمانیکه که کامران مسئولیت کاری را بعهده می گرفت تمام تلاشش برآن بود که با پشتکارفراوان آن کار را چه کوچک چه بزرگ، چه کم اهمیت یا پراهمیت، به بهترین نحوبه انجام رساند.تلاشها و پیگیری اودردوران جنگ خلیج و وقایع متعاقب آن درکردستان عراق برای حفظ ادامه کاری رادیو { صدای سربداران } فراموش نشدنی است.تمام کوشش اودرآن شرایط دشوار این بود که تا آن جائیکه می تواند صدای رادیو را بگوش توده های انقلابی ایران برساند وازکوچکترین امکانات استفاده کند .کامران با تکیه به چنین روحیه ای وقتی برای هرمسئولیتی انتخاب می شد با جان ودل فعالیت می نمود وبعنوان جزئی خود را تابع کل قرار داده وخود را تمام وکمال تابع راه واهداف بزرگ می نمود . کامران مبارز وخستگی ناپذیر صبح روز چهارشنبه دهم تیر ماه – ۱۳۷۱ — مسئول { کمیته کردستان — اتحادیه کمونیست های ایران ( سربداران) } توسط مزد بگیران رژیم جمهوری اسلامی درشهر سلیمانیه کردستان عراق ترورشد وجان باخت.

 

 

 

1