گرسیوز برومند

گرسیوز برومند (گرسى) در سال ١٣٢٢ در محله امام¬زاده شهر جهرم در خانواده متوسط زاده شد. گرسى در سال¬هاى آخر دبیرستان به سیاست روى آورد و در سال ١٣۴٠ براى ادامه تحصیل به ایتالیا رفت و همان سال به کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی پیوست. او در مدت کوتاهى به یکی از فعالین کنفدراسیون تبدیل شد و پس از چندى توسط خسرو صفائى به سازمان انقلابى جذب شد و بلافاصله براى آموختن مسائل سیاسى و نظامى در تیرماه ١٣۴۵ همراه گروهى به کوبا رفت. گرسى پس از بازگشت از کوبا (١٣۴۶)، به طور علنى به ایران رفت. او در سال ١٣۴٩ در اصفهان دستگیر و ٣ سال زندانی شد. او پس از آزادى از زندان به مبارزه ادامه داد و در پشت عکسى که به رفقایش فرستاده بود نوشت:”اى مرد تا آخرین قطره ادامه دارد.”
گرسی برغم همه تجاربى که در مخفى¬کارى کسب کرده بود در چهاردهم اردیبهشت ١٣۵۵ ساعت ۵ صبح در جلو خانه¬اش دستگیر شد و بلافاصله زیر شکنجه رفت و زیر شکنجه نیز کشته شد. یکى از رفقایش که از نزدیک گرسى را مى¬شناخت نوشته است: “گرسى اصولاً جوانى بسته بود. کم حرف و کم ادعا. برایش گرمى و سرما، روز و شب، گرسنگى یا سیرى تقریباً بى¬تفاوت بود. او اصولاً کم¬اعتنا به این دنیا بود. تنها در مقابل ظلم به دیگران و بى عدالتى¬هاى اجتماعى عکس¬العمل نشان می¬داد.”

 

 

 

 

0

Leave a Reply