ما عده ای از فعالین سابق جنبش دانشجویی در خارج از کشور (کنفدراسیون)* تصمیم گرفته ایم تا به خاطر ثبت در تاریخ و برای حفظ نام همه ی آنانی که به شکلی در این جنبش فعال بودند و یا شرکت داشتند ودیگر در میان ما نیستند این “سایت” را بنیان نهیم.

اینان یا بدست رژیم شاه کشته شدند و یا توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در این میان شماری نیز با جان بدر بردن از میدان مرگ جمهوری اسلامی درایران ویا در تبعید در گذشتند و نیز افرادی که به مرگ طبیعی چه در ایران و چه در خارج از ایران زندگیشان پایان یافت.

ما خود را در برابر یاد این افراد مسئول احساس میکنیم و بر آنیم تا نام و یاد آنان را، بدون در نظر گرفتن فکر و تعلق سازمانی وگروهی، در این” سایت” بیآوریم. اطلاعات ما از نام و نشان کامل و شرح زندگی این افراد کامل نیست و میدانیم که این کار ممکن نیست مگر با یاری همه ی آنانی که احساسی چون ما درخود دارند.

در این راه دست ما دست یاری شما را می طلبد. چنانچه این امر را مهم میشمارید در این کار تا آنجا که میتوانید شرکت کنید تا حداقل کاری نه چندان کوچک علیه فراموشی را به بار برسانیم.

ما در طی چند ماه گذشته کوشیده ایم تا با همه سازمانها، احزاب، برخی از اعضا و فعالین سابق کنفدراسیون و معدودی از خانواده های جان باختگان و درگذشتگان تماس بگیریم و از آنان برای جمع آوری اطلاعات درخواست کمک کنیم. ما به این کار ادامه خواهیم داد و از شما درخواست مُیکنیم در تماس وسیعتر برای جمع آوری آنچه مورد نیاز است شرکت کنید.

ما به نام کامل، شرح حال، خاطرات واینکه در کجا در کنفدراسیون شرکت داشته اند و نیز در صورت امکان به عکس این از دست رفتگان نیاز داریم.

* پرویز شوکت، فرامرز پاکزاد، باقر مرتضوی، علی حجت