پاشا مقیمی

 پاشا مقیمی از فعالان فداییان خلق بود که تا قبل از انقلاب در کنفدراسیون دانشجویان اروپا در آلمان بسیار فعال و شناخته شده بود اوبغایت پرشور ، بی نهایت صادق و مهربان بود از خانواده مرفهی بر خاسبته بود.  پدرش شهردار وقت رشت بود اما خالصانه خود را وفق جنبش چپ کرده بود. پس از انقلاب بلافاصله به ایران آمد و در رشت به فعالیت پرداخت . در سال ١٣۵٨ با یکی از فعالان سازمان ازدواج میکند او که قبل از انشعاب زمزمه انشعاب را در شمال شروع کرده بود با انشعاب فداییان ، خود و همسرش با اقلیت رفتند . به علت تفاوت حوزه های کاری و مسئولیت ها ، که عاشقانه همسرش را دوست داشت چنان خود را وفق جنبش کرده بود که بسیار کم اورا می دید حتی از دیدار یکدگر در سال آخر باز ماندند در این سال در زمان اختفا به یکی از دوستانش گفته بود تنها آرزویش یک بار دیدار همسرش میباشد امری که به دلیل شرایط حاد آن سال و قطع ارتباطات میسر نمیشود . در سال ۱۳۶۰ ، پس از قطع ارتباطش با سازمان در بین راه تهران و کرج و در پوشش یک تعمیر کار پنهان میشود اما محل اختفایش لو میرود، دستگیر، شکنجه و سپس اعدام میگردد. هم سلولی هایش از دفاع قاطع او از فداییان خلق اقلیت تا آخرین لحظات و مقاومت شجاعانه اش در زندان بسیار نوشته اند .
تاریخ دستگیری و سال اعدام پاشا روایت های  متفاوت وجود دارد ، بعضی عزیزان سال ۱۳۶۲ تاریخ دستگیری و اعدام پاشا مقیمی عنوان میکنند.
۱